عمر ز

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. خدا را از طبیب من بپرسید

2023-01-28
    التقديم للهجرة الي اي دوله ف اوروبا
  1. خداوندا مرا آن ده که آن به
  2. که راز دوست از دشمن نهان به
  3. به جان او که از ملک جهان به
  4. *****رباعیات خیام*****
  5. فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
  6. وفـ
  7. به جان او که از ملک جهان
  8. د