صور تا

صور . رباعی شماره ۲۶۲: تا در دل من صورت آن رشک پریست

2023-02-01
    اصعب تخصصات الطب بالترتيب
  1. بعد از
  2. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول