جمل حال

در حالی که، همه در حال حاضر فکر می‌کردند توافق بین طرفین حاصل شده‌است، جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. Quel temps fait-il ? ما حال الطقس؟ Il fait chaud

2023-02-08
    سبع معيزا ج م وقعي د اشيقح
  1. قضيت اليوم فرحًا
  2. الجو لطيف
  3. (معلوم
  4. الحال
  5. 4- شبه الفعل: المصدر والمشتقّات