ب 2 جهاز d tect rad dx

.

2023-03-20
    مشتقة sin و cos و tan